Sprawozdanie finansowe za rok 2015

Stowarzyszenie „Otwarte Klatki” jest zarejestrowane w Sądzie Rejonowym Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu pod nr KRS 0000444120. Stowarzyszenie ma nadany numer identyfikacji podatkowej – NIP 7831695600 oraz numer identyfikacyjny REGON 302326423.

Celami Stowarzyszenia są:

 • Działanie na rzecz humanitarnego traktowania zwierząt
 • Wspieranie działań w zakresie ochrony środowiska i ekologii
 • Prowadzenie działalności edukacyjnej i naukowej
 • Działalność kulturalna
 • Ochrona i promocja zdrowia – propagowanie i upowszechnianie zdrowego stylu życia i żywienia

Sprawozdanie finansowe obejmuje rok obrotowy 2015 tj. od 01.01.2015 do 31.12.2015. Sporządzone zostało przy założeniu kontynuowania działalności przez co najmniej 12 m-cy i dłużej. Na dzień sporządzania sprawozdania nie są nam znane okoliczności, które wskazywały by na poważne zagrożenia dla kontynuowania naszej działalności.

Stowarzyszenie prowadzi rachunkowość na zasadach określonych przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U. 2013, poz. 330).

Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało na podstawie ksiąg rachunkowych prowadzonych w roku obrotowym zgodnie z dokumentacją przyjętych zasad (polityki) rachunkowości. Wykazane w bilansie na koniec roku obrotowego aktywa i pasywa ustalono z zastosowaniem metod wyceny wynikających z przyjętych zasad rachunkowości. Amortyzacja środków trwałych dokonywana jest metodą liniową przy zastosowaniu zasady, że wszystkie środki trwałe i wartości niematerialne i prawne o wartości do 3.500 zł będą amortyzowane jednorazowo w miesiącu przekazania do używania, tj. w 100%. Natomiast powyżej kwoty 3.500 zł – odpisy amortyzacyjne dokonywane będą według stawek wynikających z załącznika do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Koszty ujmowane są w momencie ich poniesienia, zgodnie z zasadą memoriału.

Przyjęte zasady rachunkowości stosuje się w sposób ciągły dokonując jednakowego grupowania operacji gospodarczych. Ustala się wynik finansowy i sporządza sprawozdanie finansowe aby informacje z nich wynikające były porównywalne w kolejnych latach.

Dodatkowe informacje i objaśnienia do rachunku wyników

 1. Przychody ogółem: 287 035,50

  Na wartość przychodów składają się:

  • składki członkowskie
  • darowizny, dotacje
  • zbiórki publiczne
  • pozostałe przychody operacyjne
 2. Koszty ogółem: 171 143,01

  Na wartość kosztów składają się koszty realizacji zadań statutowych oraz pozostałe koszty operacyjne.

 3. Wynik finansowy

  Działalność stowarzyszenia zamknęła się nadwyżką przychodów nad kosztami w kwocie 115 892,49. Zysk za 2015 rok przeznacza się w całości na działalność statutową stowarzyszenia.

Data sporządzenia: 31.03.2016 r.

Do pobrania

Bądź na bieżąco

Trzymaj z nami rękę na pulsie i dołącz do grupy osób, którym zależy
na losie zwierząt hodowanych przemysłowo.