26 czerwca odbyło się posiedzenie unijnej Rady do spraw Rolnictwa i Rybołówstwa, podczas którego złożona została nota wzywająca do wprowadzenia zakazu hodowli zwierząt na futra w Unii Europejskiej. Wezwanie zostało poparte przez większość Państw Członkowskich. Państwa zwróciły się również do Komisji Europejskiej z pytaniem o zbadanie możliwości ustanowienia zakazu wprowadzania hodowlanych produktów futrzarskich na rynek europejski, w poparciu dla niedawno przedłożonej Komisji inicjatywy Fur Free Europe.

Stosunek państw UE do zakazu hodowli zwierząt na futra

Notę złożoną przez Niemcy, Austrię i Holandię poparły ponadto Cypr, Czechy, Estonia, Litwa, Belgia, Luksemburg i Słowacja. Następnie dokument zyskał aprobatę siedmiu kolejnych Państw Członkowskich. Państwa zgłaszające notę oparły się na argumentach związanych z zakażeniami COVID-19 u norek, ogromnym poparciem dla inicjatywy Fur Free Europe wśród obywateli Unii oraz wprowadzeniem zakazu przez większość Państw Członkowskich. Posiedzenie opierało się na wypowiedziach delegatów, którzy wyrażali swoje zdanie odnośnie propozycji. Znaczna część występujących ministrów wypowiedziała się na korzyść dobrostanu zwierząt, konieczności harmonizacji prawa Unii Europejskiej oraz potrzeby ochrony zdrowia publicznego. Państwa, które nie poparły zakazu argumentowały to postulatami ekonomicznymi. Przykładem takiego podejścia są Grecja, Finlandia, Dania i Węgry.

Stanowisko Polski

Polski Minister Rolnictwa nie wypowiedział się jednoznacznie zajmując stosunkowo neutralne stanowisko. Telus wskazał, że ewentualny zakaz będzie wiązał się z problemami wywołanymi przez pozbawienie pracy i możliwości zarobkowania osób zatrudnionych w przemyśle futrzarskim. Zaznaczył, że w przypadku wprowadzenia zakazu należy ustanowić fundusz rekompensat dla rolników i pracowników. Wskazał również, że regulacje dotyczące dobrostanu zwierząt muszą opierać się na badaniach naukowych i doświadczeniach Państw Członkowskich. Według ministra rolnictwa muszą one równocześnie uwzględniać warunki ekonomiczne prowadzenia takiej produkcji oraz skutki gospodarcze dla poszczególnych Państw Członkowskich. Tak wyrażona opinia nie pozwala na pewne określenie przyszłego zdania Polski w przypadku głosowania nad propozycją prawodawczą odnośnie wprowadzenia zakazu hodowli zwierząt na futra.

Norka zamknięta w klatce na fermie futrzarskiej
Fot. Andrew Skowron

Znaczenie posiedzenia

Mimo tego, iż podczas posiedzenia Rady AGRIFISH nie odbyło się formalne głosowanie, to jednak widoczne jest duże poparcie dla wprowadzenia zakazu pośród Państw Członkowskich Unii Europejskiej. Łącznie z ogromnym sukcesem inicjatywy Fur Free Europe, która zdobyła uznanie 1,5 milionów obywateli Unii rosną szanse na to, że Komisja Europejska podejmie aktywne kroki ku temu, by zaproponować rozwiązania legislacyjne zmierzające do wprowadzenia całkowitego zakazu działalności ferm futrzarskich i wprowadzania do obrotu w Unii produktów zawierających futro zwierzęce.