Jak sie zicniesz na placu i wejrzys sie na kury, jak lotajom, sznupiom za maszkytami, abo sie dychajom, to myślisz sie: piyrwyj tak boło i tak mo być. Fajnie popaczeć na te ptoki. Trocha piórów szkubiom, trocha dychajom, trocha paczom na ciebie i hned przilatujom jak mosz jakieś maszkyty.

Zdo sie, że kożdo kura je gynał tako samo. Tak samo wyglondo, tak samo loto. Podziwej sie, kożdo je inkszo – jedno je tako borocka, niy szczimie innych kur, szkubie sie trawa, loto kajś po placu. Drugo czimie sie z innymi kurami, abo je dla nich zmierzło.

fot. Andrew Skowron

Kura w klotce.

Kej jo takie widza, to niy poradza, mie jest żol tych borajstw. Wiym jak sie zachowujom, kiedy majom swoboda, a jak kiedy som kajś zawarte. Serce mi pynko jak widza te ptoki ściśniynte, niykere łoskubane całkiem prawie. Ino sie moga wyforsztelować, jakie to straszne jes dla niyj siedzieć we tyj ciścbie z innymi ptokami. Borajstwa niy mogom sie poszkubać trowy abo łobieli. To je przeca naturalne, że ptok lubi sie wyprostować skrzidła, po to mo pazury, żeby się podropać ziymia i poszkubać co.

fot: Andrew Skowron

Kura tyż lubi sie posypywać pioskiym, bo chce sie okompać. We klotce mo tako ciśba, że ino sie może siedzieć, bezto łono je wylynkano i dostaje na dekiel. Niy może ani sie polotoć, ani połazić, beztoż myśla, że to chacharstwo te ptoki tak czimać.

Przeczytaj też: 20 ciekawostek o kurach

Chów klatkowy – łone majom najgorzi.

To je richtig prowda. Jak sie kupisz kere inksze jajka a niżyli z chowu klatkowego, wybiyrosz lepsze życie dla kury. A Twoje wybory jako konsumynta majom znaczynie. Coroz wiyncyj szynków i geszeftów ustoje od jaj od kur z klotek. Niy kupuj trójek.