Zbliżające się święta nie dla wszystkich są czasem dobra i miłości. Dla sprzedawanych w sklepach żywych karpi oznaczają one jedynie ból.  Jak reagować, kiedy widzimy nieodpowiednie traktowanie ryb?

 • Pamiętaj, że sama sprzedaż żywych karpi to nie przestępstwo! Zanim podejmiesz działania, upewnij się, że rzeczywiście dzieje im się krzywda – są stłoczone, przetrzymywane bez wody (lub w zbyt małej ilości wody), nie mogą się ruszać, mają widoczne rany, są pakowane do plastikowych toreb i woreczków lub chwytane w okolicy skrzeli. W takiej sytuacji trzeba reagować.
 • Nie zapominaj, że zakaz znęcania się nad zwierzętami obowiązuje wszystkich – nie tylko sprzedawców i kierowników, ale też klientów. Prawo chroni ryby tak samo, jak inne zwierzęta kręgowe.
 • Upewnij się, że masz dowody – sprawdź, czy kamery nagrywają sytuację, zrób zdjęcia lub nagrania. Ustal świadków, którzy popierają twoje stanowisko.
 • Zadzwoń na policję i zgłoś podejrzenie popełnienia przestępstwa. Możesz się powołać na następujące przepisy ustawy o ochronie zwierząt:
  Art. 6 ust. 2 pkt 10 – jeśli karpie są stłoczone, poranione, nie mogą swobodnie pływać
  Art. 6 ust. 2 pkt 18 – gdy są pozbawione wody
  Art. 6 ust. 2 i ogólnie zakaz znęcania się – gdy są pakowane do plastikowych toreb bez wody (zwłaszcza po kilka sztuk naraz).
 • Wyślij pismo do inspekcji weterynaryjnej – wzór
karpie, święta, traktowanie ryb

fot. A. Skowron

 • Poczekaj na przyjazd policji. Policjanci powinni zebrać dane od osób podejrzanych o popełnienie przestępstwa. Zapisz nazwisko osoby prowadzącej sprawę. Złóż zeznania i przekaż funkcjonariuszom zdjęcia, nagrania i inne dowody.
 • Zawiadom Otwarte Klatki lub inną organizację pozarządową, która statutowo zajmuje się prawami zwierząt. Ma ona uprawnienia do odpowiednich działań w takich sytuacjach.
 • Po kilku dniach sprawdź, czy sklep lepiej obchodzi się z rybami. Jeśli nie, ponów działania.
 • Pamiętaj, żeby zawsze działać w oparciu o prawo! Ważne fragmenty ustaw znajdziesz tutaj:

art. 1 ust. 1 Zwierzę, jako istota żyjąca, zdolna do odczuwania cierpienia, nie jest rzeczą. Człowiek jest mu winien poszanowanie, ochronę i opiekę.
art. 2 ust. 1 Ustawa reguluje postępowanie ze zwierzętami kręgowymi (…).
art. 5 Każde zwierzę wymaga humanitarnego traktowania.
art. 4 pkt 2 Ilekroć w ustawie mowa o „humanitarnym traktowaniu zwierząt”, rozumie się przez to traktowanie uwzględniające potrzeby zwierzęcia i zapewniające mu opiekę i ochronę.
art. 6 ust 1a Zabrania się znęcania nad zwierzętami.
art. 6 ust. 2 Przez znęcanie się nad zwierzętami należy rozumieć zadawanie albo świadome dopuszczanie do zadawania bólu lub cierpień, a w szczególności: (…)

karpie, święta, traktowanie ryb

fot. A. Skowron

6). transport zwierząt w tym zwierząt hodowlanych, rzeźnych i przewożonych na targowiska, przenoszenie lub przepędzanie zwierząt w sposób powodujący ich zbędne cierpienie i stres;
10). utrzymywanie zwierząt w niewłaściwych warunkach bytowania (…), bądź w pomieszczeniach albo klatkach uniemożliwiających im zachowanie naturalnej pozycji;
18). transport żywych ryb lub ich przetrzymywanie bez dostatecznej ilości wody uniemożliwiającej oddychanie.
art. 35 ust. 1a Kto znęca się nad zwierzęciem, podlega karze grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Przydatnym może okazać się również wyrok Sądu Najwyższego z dnia 13. 12. 2016 r. sygn. akt II KK 281/16. Oto jego fragmenty:
„Ryby, co nie ulega wątpliwości, są kręgowcami i w związku z tym, jak wskazał ustawodawca, są zdolne do odczuwania cierpienia i podlegają ochronie przewidzianej w ustawie o ochronie zwierząt na równi z innymi zwierzętami kręgowymi oraz wymagają humanitarnego traktowania”.
„Naturalnym środowiskiem ryb jest środowisko wodne, a więc zasadą winno być transportowanie, przetrzymywanie i przenoszenie ryb w środowisku wodnym, a więc takim, które zapewnia im właściwe warunki bytowania, czyli możliwość egzystencji, zgodnie z ich potrzebami gatunkowymi”.
„O ile sprzedający w żadnym wypadku nie mogą odpowiadać za sposób przenoszenia przez klientów żywych ryb po opuszczeniu przez nich sklepu oraz nie mogą wpływać na czas ich przenoszenia, za co mogą z pewnością odpowiadać poszczególni klienci w ramach ewentualnie stawianych im zarzutów, o tyle każdy sprzedawca winien mieć wpływ na sposób pakowania żywych ryb w przypadku ich sprzedaży. Znęcaniem jest nie tylko zadawanie, ale również dopuszczenie do zadawania bólu lub cierpień zwierzętom”.