Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności wydał ekspertyzę dotyczącą hodowli kur niosek i brojlerów. Zaleca w niej odejście od hodowli klatkowej kur niosek oraz wprowadzenie zmian w hodowli brojlerów: odejście od ras szybko rosnących oraz zwiększenie przestrzeni, na której hodowane są zwierzęta. Rekomenduje również odejście od okrutnej praktyki przycinania dziobów.

#KoniecEpokiKlatkowej

W Unii Europejskiej trwają prace nad rewizją przepisów prawa dotyczącego dobrostanu zwierząt. Jedną z proponowanych zmian jest wprowadzenie zakazu hodowli klatkowej. Ta propozycja to rezultat zarejestrowanej we wrześniu 2018 Europejskiej Inicjatywy Obywatelskiej ”Koniec Epoki Klatkowej”, pierwszej z inicjatyw dotyczących zwierząt hodowlanych, która przekroczyła próg 1 miliona zdobytych podpisów.

kura nioska w hodowli klatkowej

Podczas swoich prac Komisja Europejska zażądała od Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności sporządzenia raportu opisującego obecnie istniejące systemy hodowli, ich wpływ na dobrostan zwierząt, oraz związane z tym niebezpieczeństwa. Poproszono też o zaproponowanie zmian, które mogłyby poprawić dobrostan zwierząt hodowlanych.

21.02.2023 Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności wydał ekspertyzę dotyczącą hodowli kur niosek i brojlerów, czyli kurczaków hodowanych na mięso, która wieńczy wielomiesięczną pracę naukowców. 

Czy kurom nioskom jest dobrze w klatkach?

Zidentyfikowano aż jedenaście istotnych negatywnych konsekwencji dla dobrostanu kur niosek. Wśród najważniejszych są: złamania i zwichnięcia kości, niemożność realizowania potrzeb behawioralnych- szukania jedzenia i eksplorowania środowiska, stres wynikający z zatłoczenia, urazy tkanek miękkich oraz uszkodzenia piór, pazurów i dziobów.

Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności rekomenduje jako jedno z najważniejszych rozwiązań tych problemów odejście od hodowli zwierząt w klatkach. Oprócz tego podkreśla wagę redukcji zagęszczenia zwierząt- nie powinno ich być więcej niż 4 osobniki na metr kwadratowy. Kury powinny mieć dostęp do dodatkowej zadaszonej powierzchni aby zredukować zagęszczenie stada w trakcie dnia, kiedy ptaki są najbardziej aktywne. Ważny jest też łatwy dostęp do uniesionych grzęd, aby umożliwić jednoczasowe grzędowanie wszystkim ptakom oraz umożliwić im wzajemne unikanie się w razie potrzeby. Podłoże, którym powinien być suchy, czysty, sypki piasek oraz wzbogacenia w postaci np. jadalnych bloków, pozwalają na realizowanie potrzeb eksploracji środowiska i poszukiwania pokarmu. Praktycznie żaden z warunków zapewniających dobrostan kur nie jest spełniony w systemie hodowli klatkowej. Ekspertyza EFSA i zawarte w niej rekomendacje to kolejny ważny, merytoryczny głos za zakazem hodowli klatkowej i koniecznością zmiany sposobu, w jaki hodujemy zwierzęta. 

Cierpienie kur hodowanych na mięso

EFSA jasno (i nie po raz pierwszy) wskazuje także, jak bardzo negatywne dla dobrostanu zwierząt są konsekwencje obecnej formy hodowli kurcząt na mięso. Najnowsza opinia naukowa potwierdza, że ptaki cierpią z powodu ogromnego stłoczenia, urazów i deformacji kości,  upośledzonej zdolności poruszania się, stresu cieplnego oraz niemożności odpoczynku i wyrażania podstawowych, naturalnych zachowań.

Urząd rekomenduje przede wszystkim ograniczenie tempa wzrostu kurcząt (równoznaczne z zaprzestaniem stosowania najpopularniejszych obecnie ras szybkorosnących) i znaczne obniżenie zagęszczenia ptaków na fermach. EFSA potwierdza, że konieczne jest obniżenie stężenia amoniaku w powietrzu i zadbanie o lepszą jakość ściółki, która w ciągu życia zwierząt na fermie nigdy nie jest wymieniana, tak więc kurczęta są zmuszone żyć we własnych odchodach. Urząd wskazuje na konieczność zapewnienia ptakom możliwości realizacji naturalnych zachowań, takich jak grzędowanie, poprzez wstawienie do kurników podstawowego wyposażenia. 

Nauka stoi po stronie kur

Ekspertyza opiera się na danych zebranych przez ostatnią dekadę. Wnioski naukowców są jednoznaczne: aby zapewnić kurom odpowiedni poziom dobrostanu, należy bezwzględnie odejść od hodowli klatkowej, zaprzestać stosowania ras genetycznie wyselekcjonowanych do szybkiego wzrostu, znacznie obniżyć zagęszczenie na fermach oraz zakończyć okrutne praktyki takie jak przycinanie dziobów.