Komisja Europejska opublikowała raport podsumowujący wkład obywateli, przemysłu, organów władzy państwowej oraz organizacji pożytku publicznego w proces tworzenia prawa dotyczącego dobrostanu zwierząt w Europie. Rezultaty wskazują na powszechne pragnienie radykalnej poprawy, chęć posiadania większej ilości informacji oraz objęcia ochroną większej liczby gatunków.

Możliwe duże zmiany obecnego prawodawstwa w zakresie dotyczącym praw zwierząt

W październiku ubiegłego roku Komisja Europejska otworzyła przełomowe konsultacje społeczne. Miały one na celu zebranie opinii zainteresowanych stron oraz obywateli na temat przydatności obecnych przepisów dotyczących dobrostanu zwierząt w UE, a także o przedstawienie opinii na temat możliwości ich ulepszenia. Konsultacje trwały od 15 października 2021 roku do 21 stycznia 2022 roku. 

Fot. Andrew Skowron

Po otrzymaniu prawie 60 tys. odpowiedzi powstał raport, z którego wynika, że:

  • Wyraźna większość respondentów zgodziła się, iż konieczna jest weryfikacja obecnego prawodawstwa, a gatunki nie są chronione w równym stopniu. Ponadto istnieje potrzeba dostępu do większej ilości informacji oraz skuteczniejszego i szybszego egzekwowania przepisów prawnych.
  • Przeważająca większość respondentów popiera włączenie większej liczby gatunków w zakres prawodawstwa.
  • Respondenci zdecydowanie popierają Europę wolną od klatek. 
  • Znaczna większość popiera rezygnację z praktyk ogłuszania w kąpieli wodnej i uśmiercania jednodniowych piskląt oraz wprowadzenie nowych, szczegółowych zasad uśmiercania ryb hodowlanych.
  • Nadrzędnym życzeniem obywateli jest ustalenie maksymalnego czasu przewozu transportowanych zwierząt oraz zakaz eksportu żywych zwierząt do krajów trzecich.
  • Istnieje ogromne poparcie dla wprowadzenia etykiet informujących o warunkach dobrostanu zwierząt oraz o tym w jaki sposób zwierzęta były transportowane i poddawane ubojowi.

Uzyskane informacje będą podstawą do opracowania przez Komisję Europejską nowych projektów ustaw, które zostaną przyjęte – najprawdopodobniej w formie pakietu – zimą 2023 roku.

Źródło:
https://www.eurogroupforanimals.org/news/european-citizens-expectations-ride-high-animal-welfare-acquis-shown-not-be-fit-purpose