27 stycznia Eurogroup for Animals opublikowała Białą Księgę, która odnosi się do zbliżającego się przeglądu rozporządzenia w sprawie transportu zwierząt. Prezentacja dokumentu odbyła się podczas wydarzenia online, w którym udział wzięło ponad 150 zainteresowanych instytucji UE, państw członkowskich, społeczeństwa obywatelskiego oraz przemysłu. Biała Księga powstała w odpowiedzi na cele, jakie Komisja Europejska wyznaczyła sobie w ramach korekty rozporządzenia.

fot. Andrew Skowron

Jak powstała Biała Księga?

Eurogroup for Animals to wiodący głos w sprawach dobrostanu zwierząt na obszarze Unii Europejskiej. Powstałe w 1980 roku stowarzyszenie reprezentuje obecnie 70 organizacji obrońców zwierząt w 24 państwach UE, Szwajcarii, Serbii, Norwegii, Australii oraz USA. Od momentu założenia grupa opowiada się za zapewnieniem skutecznej ochrony wszystkim transportowanym zwierzętom. Powstała za jej sprawą Biała Księga ma być odpowiedzią na plan wprowadzenia zmian w rozporządzeniu w sprawie transportu „w celu dostosowania go do najnowszych dowodów naukowych, rozszerzenia jego zakresu, ułatwienia jego egzekwowania i ostatecznie zapewnienia wyższego poziomu dobrostanu zwierząt”.

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1/2005, znane również jako rozporządzenie w sprawie transportu, weszło w życie w 2007 roku, a jego celem jest zapobieganie urazom oraz nadmiernemu cierpieniu zwierząt w trakcie przewozu. Przeprowadzane przez lata dochodzenia dowiodły jednak, że jego wdrożenie i egzekwowanie jest znikome. Co więcej, zawarte w nim przepisy często nie zapewniają skutecznej ochrony transportowanym zwierzętom, a istniejące w ramach prawnych luki mają negatywny wpływ na ich dobrostan.

Problemy związane z transportem zwierząt

Każdego dnia osobniki różnych gatunków poddawane są transportowi zarówno na obszarze Unii Europejskiej, jak i poza jej granicami. Pomimo działań na tak dużą skalę obowiązujące rozporządzenie nie gwarantuje skutecznej ochrony wszystkim przewożonym stworzeniom. Choć zawarte w nim regulacje powinny obejmować żywe zwierzęta kręgowe, większość z nich odnosi się wyłącznie do dobrostanu niektórych lądowych gatunków zwierząt gospodarskich. Wymogi dotyczące transportu ryb, zwierząt towarzyszących i koniowatych nie są już tak rozbudowane, a działania mające na celu zapewnienie dobrostanu dużej grupie gatunków przewożonych w celach naukowych nie są w ogóle podejmowane. Ponadto rozporządzenie nie obejmuje w ogóle bezkręgowców transportowanych w celu produkcji żywności. Problem ten należy rozwiązać, ustanawiając zarówno kompleksowe wymogi dotyczące obchodzenia się z poszczególnymi gatunkami, jak i skuteczniejszy system egzekwowania przepisów.

fot. Andrew Skowron

Przedstawiona Komisji Europejskiej oraz unijnym współprawodawcom Biała Księga zawiera kluczowe przepisy, które należy uwzględnić w zmienionym tekście legislacyjnym, by dobrostan przeznaczonych na transport zwierząt rzeczywiście uległ poprawie. Ponadto, aby ułatwić przestrzeganie przepisów i systematyczne gromadzenie danych, zaproponowany został system sprawozdawczości oparty na przejrzystej komunikacji na temat przewożonych zwierząt (liczbie i gatunkach, statusie ich dobrostanu, trasie podróży) oraz wszelkich problemów związanych z ich transportem. System taki zwiększyłby odpowiedzialność państw członkowskich oraz pozwoliłby w pełni wykorzystać uprawnienia wykonawcze Komisji Europejskiej.

Chcesz dowiedzieć się więcej?

(Tekst na podstawie https://www.eurogroupforanimals.org/news/time-change-rules-eurogroup-animals-launches-white-paper-revision-transport-regulation)

autorka tekstu: Kinga Zawada

zdjęcia: Andrzej Skowron