W ostatnim tygodniu października Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi Parlamentu Europejskiego (AGRI) przyjęła sprawozdanie na temat dobrostanu zwierząt gospodarskich autorstwa  liberalnego eurodeputowanego i hodowcy bydła mięsnego Jérémy’ego Decerle’a (Renew Europe, Francja). Mimo że raport zawiera mylące stwierdzenia dotyczące dobrostanu zwierząt, Komisja przyjęła projekt sprawozdania.

Głosowanie w Komisji AGRI Parlamentu Europejskiego nie promuje dobrostanu zwierząt

Projekt rezolucji miał dotyczyć wdrożenia przepisów Unii Europejskiej dotyczących dobrostanu zwierząt, a mianowicie dyrektyw związanych z ochroną zwierząt gospodarskich, ochroną kur niosek, kurcząt hodowanych na mięso, cieląt i świń. 

Przepisy powinny opierać się na danych naukowych, ocenach skutków hodowli i indywidualnym podejściu do poszczególnych gatunków. Przegłosowany tekst  koncentruje się jednak na interesach ekonomicznych hodowców i rolników, lekceważąc cierpienie zwierząt za zamkniętymi drzwiami ferm przemysłowych. Zaprzecza on też ambicjom strategii dotyczącej zrównoważonej produkcji żywności obejmującej dobrostan zwierząt „Od pola do stołu”, wedle której przepisy powinny zostać dostosowane do jej założeń. 

Chociaż sprawozdanie wspiera europejską inicjatywę obywatelską mającą na celu zakończenie epoki klatkowej, stale odnosi się do przestrzegania przez rolników standardów dobrostanu zwierząt jako „dodatkowego obciążenia”, a nawet promuje dalszą okrutną produkcję foie gras.

Foie gras zgodne z kryteriami dobrostanu? 

Poprawka dotycząca foie gras bagatelizuje skalę produkcji i idące za tym cierpienie zwierząt jej poddawanych. W poprawce stwierdza się, że sposób wyrabiania foie gras zgodny jest z kryteriami dobrostanu. To wyraźnie przeczy faktom, ponieważ kaczki i gęsi poddane tej produkcji są ekstremalnie eksploatowane, co powoduje intensywny ból, strach i cierpienie.

Stłuszczona wątroba” uważana jest za produkt luksusowy, choć jest wynikiem złego traktowania i okrutnych metod polegających na przymusowym karmieniu kaczek i gęsi. Obywatele państw Unii Europejskiej wezwali do położenia kresu tym nadużyciom poprzez silne poparcie dla europejskiej inicjatywy obywatelskiej Koniec Epoki Klatkowej (End the Cage Age). 

Podobnie rezolucja Parlamentu Europejskiego z czerwca 2021 r. wzywa Komisję Europejską do zakazu produkcji foie gras. Wynik głosowania nad sprawozdaniem jest zatem sprzeczny zarówno z żądaniami obywateli jak i z obecnym stanowiskiem Parlamentu.

Fot: Andrew Skowron

Różnice w podejściu a świadomość konsumentów

Ponadto, sprawozdanie eurodeputowanego nie uwzględnia rozwiązań problemów wzajemnego obgryzania ogonów u świń. Poprawki dotyczące praktyki zabijania samców piskląt także zostały odrzucone. Eurodeputowani zdecydowali również, że znakowanie produktów odzwierzęcych pozostanie dobrowolne, (co jest sprzeczne ze stanowiskiem Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności – ENVI, z dnia 13 października 2021 r.) pozostawiając niebezpieczne pole manewru dla przemysłu spożywczego. 

Ta drastyczna różnica w podejściu rodzi pytanie, czy odpowiedzialność za podejmowanie decyzji w sprawach dobrostanu zwierząt nie powinna zostać przeniesiona do komisji ENVI, czyli tam, gdzie jak się wydaje, występuje mniej konfliktów interesów. Obecne dobrowolne, w większości prywatne systemy znakowania dobrostanu zwierząt w UE znacznie się różnią. Obowiązkowe etykietowanie mogłoby być podstawowym narzędziem umożliwiającym konsumentom świadomy wybór produktów spożywczych, informując o metodzie produkcji i dobrostanie zwierząt.

Niezgodność ze strategią „Od pola do stołu”

Raport stwierdza, że działania mające na celu zmniejszenie liczby zwierząt gospodarskich są traktowane jako szkodliwe pod względem zrównoważenia środowiskowego i niezgodne z europejskimi celami środowiskowymi. To oświadczenie jest sprzeczne z niedawnym raportem „Od pola do stołu”, przegłosowanym na poprzednim posiedzeniu plenarnym. 

Fot: Otwarte Klatki

Raport słusznie podkreśla potrzebę zmniejszenia spożycia mięsa z korzyścią dla zdrowia ludzi, środowiska i zwierząt. Dane na temat tego, jak negatywny i bezpośredni wpływ na wylesienie, zanieczyszczenie powietrza i wody, są powszechnie dostępne. 

Niepokojące i paradoksalne jest więc głosowanie nad postanowieniami, które nie tylko podważają ekologiczne cele strategii „Od pola do stołu”, ale także głoszą nieprawdziwe informacje na temat zrównoważenia środowiskowego.

Następne kroki

Rezolucja w sprawie sprawozdania z dobrostanu zwierząt gospodarskich musi teraz zostać poddana pod głosowanie w pełnym składzie Parlamentu, podczas kolejnej sesji plenarnej.

Źródła:

Wyniki głównego głosowania:

https://www.europarl.europa.eu/cmsdata/241386/Results%20-%20Final%20Vote_Animal%20Welfare.pdf

Wyniki głosowania nad poprawkami:

https://www.europarl.europa.eu/cmsdata/241420/Results%20-%20Vote%20on%20AMs_%20Animal%20Welfare.pdf

https://www.hsi.org/news-media/agri-committee-adopts-disappointingly-weak-report-on-the-welfare-of-animals-on-farm/https://www.eurogroupforanimals.org/news/european-parliament-agri-committee-vote-fails-promote-animal-welfare

Już teraz możesz wesprzeć Otwarte Klatki i sprzeciwić się hodowli przemysłowej.