71% Polaków uważa, że warunki, w jakich hoduje się w Polsce kurczaki na mięso, powinny ulec poprawie. Tyle samo osób uznało, że należy zrezygnować z hodowli nienaturalnie szybko rosnących ras kurczaków. Prezentujemy wyniki najnowszego badania opinii społecznej przeprowadzonego przez Centrum Badawczo-Rozwojowe Biostat.

Polaków zapytano o opinie dotyczące warunków, w jakich utrzymuje się kurczaki hodowane na mięso. Zdecydowana większość respondentów zgodziła się, że warunki te należy poprawić, a co więcej, także podwyższyć standardy prawne w tym zakresie. Przeważająca część badanych uznała, że wiedza o warunkach życia kurczaków ma dla nich istotne znaczenie przy dokonywaniu zakupów. Badani uznali też, że warunki chowu mają wpływ zarówno na ilość stosowanych w hodowli antybiotyków, jak i na jakość pozyskiwanego mięsa.

W badaniu udział wzięło 1000 dorosłych mieszkańców Polski – próba była reprezentatywna ze względu na płeć, wiek oraz województwo.

Rezygnacja z szybko rosnących ras kurczaków

Polska jest największym producentem drobiu w Unii Europejskiej, rocznie zabija się w naszym kraju już około 1,5 miliarda kurczaków przeznaczonych na mięso. Co ważne, aż ponad połowę produkowanego mięsa eksportujemy za granicę. Masową skalę produkcji osiągnięto stosując rozwiązania typowe dla intensywnej hodowli: w każdym kurniku utrzymuje się dziesiątki tysięcy kurczaków, których genetykę zmodyfikowano w taki sposób, aby w jak najkrótszym czasie rosły do jak największych rozmiarów.

Fot. Andrew Skowron

Pytanie dotyczące rezygnacji z szybko rosnących ras kurczaków poprzedzono wstępem:

Większość kurczaków hodowanych w Polsce na mięso należy do ras szybko rosnących, które zabija się w wieku 5-6 tygodni. Ich wzrost w ciągu ostatnich 60 lat przyspieszono 4-krotnie, stosując selekcję genetyczną. Nienaturalnie szybki przyrost masy bardzo obciąża organizmy zwierząt. Ich kości ulegają bolesnym deformacjom pod ciężarem nieproporcjonalnie dużych mięśni piersiowych. Kurczaki chorują także z powodu niewydolności serca, a przez obniżoną aktywność nie mogą realizować swoich podstawowych potrzeb behawioralnych.

Problem stosowania w hodowli antybiotyków

Nadmierne stosowanie antybiotyków w hodowli zwierząt to poważne zagrożenie dla zdrowia publicznego, ponieważ rośnie ryzyko wystąpienia u ludzi antybiotykooporności, czyli utraty skuteczności leków. Podawanie antybiotyków w celu przyspieszania wzrostu zwierząt lub zapobiegawczo jest co prawda zakazane, jednak podaje się je, jeśli lekarz weterynarii wyda takie zalecenie. Z kolei prawo wymagające raportowania przez hodowców stosowania antybiotyków ma dopiero wejść w życie. W przypadku intensywnego chowu kurczaków antybiotyki stosuje się na masową skalę, głównie ze względu na problemy z odpornością ras szybko rosnących i duże stłoczenie zwierząt w kurnikach.

Jednym z rozwiązań tego problemu jest rezygnacja ze wspomnianych wyżej szybko rosnących ras kurczaków na rzecz ras wolniej rosnących, przybierających na wadze w bardziej zrównoważonym tempie. Pozytywne skutki takiej zmiany zaobserwować można w praktyce, na przykładzie takich krajów jak Holandia, gdzie wolniej rosnące kurczaki wymagają 6-krotnie mniejszego zużycia antybiotyków niż kurczaki szybko rosnące1.

Wiedza o warunkach istotna dla konsumentów

61% uczestników badania stwierdziło, że wiedza o warunkach, w jakich hodowane były zwierzęta, jest dla nich istotna podczas zakupu mięsa. Aż 85% ankietowanych uznało także, że warunki, w jakich hoduje się kurczaki, mają istotny wpływ na jakość mięsa. Co więcej, 65% respondentów zadeklarowało, że byłoby skłonnych zapłacić do 20% więcej za mięso z kurczaka, jeżeli pochodziłoby ono z hodowli zapewniającej zwierzętom lepsze, odpowiednie dla ich dobrostanu warunki.

Pomóż nam zmienić los kurczaków

Wyniki badania dowodzą, że kwestia dobrostanu kurczaków ma dla Polaków kluczowe znaczenie. Świadomość tego, jak wygląda ich życie, nieustannie rośnie – zdecydowania większość społeczeństwa nie godzi się na okrutne praktyki, jakie stosuje się w intensywnej hodowli. Zachęcamy do wsparcia walki o poprawę losu kurczaków poprzez podpisanie petycji do Ministra Rolnictwa.

1 Usage of Antibiotics in Agricultural Livestock in the Netherlands in 2021, SDa expert panel 2022, https://shorturl.at/cknIV