Sprawozdanie finansowe za rok 2016

Stowarzyszenie „Otwarte Klatki” jest zarejestrowane w Sądzie Rejonowym Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu pod nr KRS 0000444120. Stowarzyszenie ma nadany numer identyfikacji podatkowej – NIP 7831695600 oraz numer identyfikacyjny REGON 302326423.

Celami Stowarzyszenia są:

 1. Działanie na rzecz humanitarnego traktowania zwierząt
 2. Wspieranie działań w zakresie ochrony środowiska i ekologii
 3. Prowadzenie działalności edukacyjnej i naukowej
 4. Działalność kulturalna
 5. Ochrona i promocja zdrowia – propagowanie i upowszechnianie zdrowego stylu życia i żywienia

Sprawozdanie finansowe obejmuje rok obrotowy 2016 tj. od 01.01.2016 do 31.12.2016. Sporządzone zostało przy założeniu kontynuowania działalności przez co najmniej 12 m-cy i dłużej. Na dzień sporządzania sprawozdania nie są nam znane okoliczności, które wskazywały by na poważne zagrożenia dla kontynuowania naszej działalności.

Stowarzyszenie prowadzi rachunkowość na zasadach określonych przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U. 2016, poz. 1047).

Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało na podstawie ksiąg rachunkowych prowadzonych w roku obrotowym zgodnie z dokumentacją przyjętych zasad (polityki) rachunkowości. Wykazane w bilansie na koniec roku obrotowego aktywa i pasywa ustalono z zastosowaniem metod wyceny wynikających z przyjętych zasad rachunkowości. Amortyzacja środków trwałych dokonywana jest metodą liniową przy zastosowaniu zasady, że wszystkie środki trwałe i wartości niematerialne i prawne o wartości do 3.500 zł będą amortyzowane jednorazowo w miesiącu przekazania do używania, tj. w 100%. Natomiast powyżej kwoty 3.500 zł – odpisy amortyzacyjne dokonywane będą według stawek wynikających z załącznika do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Koszty ujmowane są w momencie ich poniesienia, zgodnie z zasadą memoriału.

Przyjęte zasady rachunkowości stosuje się w sposób ciągły dokonując jednakowego grupowania operacji gospodarczych. Ustala się wynik finansowy i sporządza sprawozdanie finansowe, aby informacje z nich wynikające były porównywalne w kolejnych latach.

DODATKOWE INFORAMCJE I OBJAŚNIENIA DO RACHUNKU WYNIKÓW

 1. Przychody ogółem: 479 182,85

Na wartość przychodów składają się:

 • składki członkowskie
 • darowizny, dotacje
 • zbiórki publiczne
 • pozostałe przychody operacyjne
 • przychody z działalności gospodarczej
 1. Koszty ogółem: 382 818,24

Na wartość kosztów składają się koszty realizacji zadań statutowych oraz pozostałe koszty operacyjne, a także koszty dotyczące działalności gospodarczej.

 1. Wynik finansowy

Działalność stowarzyszenia zamknęła się nadwyżką przychodów nad kosztami w kwocie 96 364,61. Zysk za 2016 rok przeznacza się w całości na działalność statutową stowarzyszenia.

Data sporządzenia: 31.03.2017 r.

Do pobrania

Bądź na bieżąco

Trzymaj z nami rękę na pulsie i dołącz do 4629 osób, którym zależy na losie zwierząt hodowanych przemysłowo.

Wysyłając formularz, wyrażasz zgodę na przetwarzanie zawartych w nim danych osobowych i informowanie Cię o działaniach Stowarzyszenia Otwarte Klatki zgodnie z naszą polityką prywatności.

Stowarzyszenie Otwarte Klatki

ul. Grottgera 16/1, 60-758 Poznań

KRS: 0000444120